1909
Tijdens een kerkvergadering op 8 december, waarbij alle kerkmeesters aanwezig zijn, wordt door de voorzitter, pastoor Sanders, naar voren gebracht "dat hij zeer veel voeling had om een bijzondere school voor jongens en meisjes op te richten". De kerkmeesters vinden dit een geweldig voorstel en in het volgende jaar wordt bekeken of dit voor elkaar gekregen kan worden. 

1912 
Tegelijkertijd met de meisjesschool en de nieuwe kerk wordt in het voorjaar van 1912 begonnen worden met de bouw van de R.K. Jongensschool. De school ligt "aan den weg van de Broekboom naar den grintweg naar Varsseveld", (nu de Patronaatsstraat, vlak bij de kerk, het St. Jozefklooster en de meisjesschool). Op 1 oktober worden beide scholen feestelijk in gebruik genomen. Meester H.H. Brus wordt aangesteld als hoofd van de jongensschool.


Omstreeks 1970 - De oude R.K. Jongensschool aan de Patronaatsstraat

1919 
Als snel wordt duidelijk dat de Jongensschool aan de Patronaatsstraat te klein is voor het steeds maar groeiende aantal leerlingen. Daarom wordt besloten een nieuwe U.L.O.-school (Uitgebreid Lager Onderwijs) te bouwen aan de Varsseveldseweg.


1920 - Een van de laatste foto's, genomen bij de oude school: de klas van meester Legro (links) en meester Wouters (met hoed), het latere hoofd van de nieuwe jongensschool.


1920 - Foto, gemaakt ter gelegenheid van de eerste steenlegging op 1 mei 

1920
Op zaterdag 1 mei zijn ze al zo ver met de bouw van de nieuwe school dat de eerste steen kan worden gelegd. Amper een halfjaar later, op 25 november, wordt de nieuwe school plechtig ingewijd. Architect J.H. Hogenkamp uit Deventer heeft een school ontworpen naar de modernste onderwijsinzichten. Via de hoofdingang betreedt men een ruim voorportaal waarna de brede granito-vloer bereikt wordt. Rechtsaf bevindt zich de gang met daaraan de klassen van de U.L.O. Aan de centrale gang grenzen de lokalen van de Jongensschool. De klassen zijn ruim (7 bij 7 m.), hoog (zodat elke leerling kan beschikken over voldoende zuurstof) en voorzien van grote ramen, die de ruimte van voldoende natuurlijk licht voorzien. De vensterbanken zijn hoog zodat de aandacht van de leerlingen niet afgeleid kan worden door hetgeen zich buiten afspeelt. De lokalen en de gang zijn afgewerkt met geel en bruine geglazuurde tegels, die behalve een esthetische waarde ook het voordeel hebben dat ze goed schoongehouden kunnen worden, wat met name de hygiëne zeer ten goede komt.


1921 - U.L.O. (en Jongensschool) te Lichtenvoorde

1928 
Het hoofd der school, meester Wouters, overlijdt na lang ziek geweest te zijn op 17 juli op 48-jarige leeftijd. Op 8 juli wordt "met algemenen stemmen" door het kerkbestuur meester A.J. Koperberg tot zijn opvolger benoemd. Op 22 oktober wordt meester W. Doppen tijdelijk benoemd aan de R.K. Jongensschool.


1929 - de klas van meester Koperberg en meester De Lange

1933 
In juni van dit jaar wordt fl. 20,24 uitgegeven aan de schoonmaak van het gebouw, fl. 1,- aan koffie en fl. 12,96 aan misboekjes. In juli worden de schoolborden voor fl. 40,- van een nieuwe schrijflaag voorzien.

1933 - Foto van het onderwijzend personeel. Staand v.l.n.r.: meester Spaan, meester Doppen en juffrouw Wouters. Zittend: juffrouw Tromp, meester Thijssen, meester Koperberg en juffrouw Heisterman.

1935 
Op 26 maart wordt besloten tot de aanstelling van een negende leerkracht "wegens het toenemende aantal leerlingen". Deze negende leerkracht is een kwekeling met acte, meester Th. Thielen uit Harreveld, met een salaris van fl. 40,- per maand.

1941 
In juli 1941 komt de oorlog ineens een heel stuk dichterbij. Op 13 juli ontploft, om precies tien voor een 's nachts, een zware vliegtuigbom vlak naast de school. Vooraf wordt een fluittoon gehoord, gevolgd door een ontploffing. Het gaat waarschijnlijk om een brisantbom, afgeworpen door een Engelse bommenwerper die achtervolgd werd door Duitse jachtvliegtuigen. Door de luchtdruk zijn de muren van twee lokalen helemaal en van een derde lokaal gedeeltelijk ingedrukt. Hierdoor is het dak van de school gedeeltelijk naar beneden gekomen. Ook in de rest van het gebouw is ernstig beschadigd. Al met al wordt de schade op fl. 30.000,- geschat. Om mogelijke ongelukken bij instortingen te voorkomen wordt het terrein door het hoofd van de Lichtenvoordse Luchtbeschermingsdienst onder bewaking gesteld.

.
1941 - De ravage na de bominslag

1942 
In verband met het tekort aan steenkool om kachels mee te stoken wordt op bevel van de burgemeester met ingang van 17 februari 1942 de Lichtenvoordse scholen gesloten om zo kolen uit te sparen.

1944 
Op 4 september 1944 (de eerste schooldag) wordt de school door de Duitsers gevorderd. Al het schoolmeubilair wordt in één lokaal opgestapeld en in de andere lokalen wordt stro op de grond uitgespreid. Hier slapen de Duitse soldaten. Wanneer het hoofd der school een paar maanden later poolshoogte komt nemen vindt hij dat de school wel erg goed wordt verwarmd. Hij ontdekt dat de Duitsers een aantal kasten hebben opengebroken en de schoolboeken als brandstof voor de kachels gebruiken! Daarop worden alle boeken naar café Kettering (nu Cafetaria De Tram) gebracht. Aan de kinderen wordt in die tijd les gegeven in verschillende Lichtenvoordse cafés.

1945
Na de oorlog wordt de school van onder tot boven grondig schoongemaakt en weer ingericht voor het onderwijs. Er is bijna geen lesmateriaal. Juf Hulshof maakt 's avonds werkbladen voor de kinderen door ze één voor één over te schrijven. Rapporten worden in ieder geval nog tot 1949 op losse blaadjes afgedrukt.


1955 - Schoolreisje. Rechts op de foto pater Chermin

1956 
Meester P.J.J. Gruwel wordt per 1 februari aangesteld als hoofd der school. Hij was daarvoor hoofd van de VGLO-school. Meester Doppen, werkzaam op school vanaf 1929, wordt hoofd van het VGLO en in 1963 het eerste hoofd van de nieuwe Pastoor van Arsschool.

 

Bladzijde 10 en 11 uit deel 4 van de 'Lees nu maar' serie, uitgegeven in 1950 maar tot ver in de jaren zestig op school gebruikt.

1960 
Per 1 september zitten er 369 leerlingen op de Jongensschool. Ongeveer honderd jongens hebben dan de school verlaten en gaan naar de nieuwe Pastoor van Arsschool aan de Oude Aaltenseweg.

1963
In dit jaar wordt er ook flink aan de school vertimmerd. Zo worden de oude lampen in de lokalen vervangen door tl-verlichting, wordt de elektrische installatie vervangen en verdwijnt het hek voor de school dat de afscheiding vormde tussen het schoolplein en de Varsseveldseweg. Als voorbereiding op de komst van meisjes wordt de naam van de school per 1 augustus veranderd in R.K. Sint Jorisschool.
1964 - Het toegangshek is verdwenen maar de ramen zijn nog niet vervangen. Rechts het bij de school horende meestershuis waar dan de familie Doppen woont.

1965 
De eerste meisjes komen op school. De eerste en tweede klas is "gemengd". Dit lesgeven aan jongens en meisjes in één klas wordt in die tijd "co-educatie" genoemd. In de eerste klas zitten dan 26 meisjes en 31 jongens en in de tweede zitten 28 meisjes en 22 jongens. Het duurt al met al tot 1969 voordat alle klassen van de school uit jongens en meisjes bestaan.

.
1968 - Teamuitje naar Emmen. V.l.n.r. meester Henny Wolters, meester Jos Curfs, meester Jos Wulms, meester Henk Evers, meester Joop ten Have, pater Jos van Minderhout1970 Er zitten 360 leerlingen op de Sint Jorisschool.

1971 
De wereld komt steeds meer de school binnen: er worden in één keer twee televisietoestellen gekocht. De antenneaanleg kost 650 gulden. In dit jaar wordt ook het verwarmingssysteem omgebouwd van olie naar gas. 
1971 - Stoelendans in de klas van juffrouw Hooglugt.

1976 
Vanaf dit jaar daalt het aantal leerlingen. Dat komt onder andere omdat er steeds minder gezinnen in de kern van Lichtenvoorde wonen, de gezinnen kleiner worden en wijkherindelingen. Voor het eerst moeten er leerkrachten ontslagen worden. In de periode 1976 tot 1984 gaat het vijf leerkrachten.

 
1979 - De musical "Knudde aan 't riet". Van links naar rechts: meester Evers, juffrouw Schrage, meester Bekkenutte, meester Gruwel, juffrouw Severins, juffrouw Heinst, meester Kienhuis, meester Hulshof en juffrouw Broekman.

1980 
Er zitten 172 leerlingen op de Sint Jorisschool. Meester Gruwel gaat met pensioen. Hij is dan 25 jaar hoofd der school. Als afscheid wordt door de leerlingen de musical "De koeken voor de koning" opgevoerd. Meester Gruwel wordt opgevolgd door meester Wolters, die al sinds 1965 op de St. Jorisschool werkt.

1984 
Als voorbereiding op de invoering van de basisschool worden in augustus twee lokalen omgebouwd tot kleuterlokaal en magazijn. De meisjestoiletruimte wordt opgesplitst in meisjes- en kleutertoiletten. De achteringang wordt verbouwd en op de achterspeelplaats verrijst een kleuterberging. Kleuterschool "de Kindertuin" wordt opgeheven. Twee groepen gaan naar de Pastoor van Ars en één naar de St. Joris. Juf Ria Luttikhold komt het team van de St. Joris versterken als leerkracht van groep 1-2.

 
1984 - Op 8 oktober worden de kleuters in feestelijke optocht naar hun nieuwe school gebracht. 
Op de foto v.l.n.r. de leerkrachten Ans Vonhof (Van Ars), Ton Otte (Van Ars), Hans Kienhuis (Joris) en Ferdie Kemperman (Van Ars).

1986 
De eerste computer, een Philips P2000, doet zijn intrede op school.

1990 
Er zitten 93 leerlingen op de Sint Jorisschool.

1992 
Meester Hans Kienhuis verlaat de school om adjunct-directeur van de Kardinaal Alfrinkschool te worden. Hij wordt als adjunct opgevolgd door juf Aly Smeenk. Het absolute dieptepunt wat betreft het leerlingenaantal is dit jaar een feit: er zitten 92 kinderen op de Sint Jorisschool. Het schoolteam bestaat uit juffrouw Anke Klein Holkenborg (groep 1-2), juffrouw Aly Smeenk (groep 3-4), meester Hans Wezenberg (groep 5-6) en meester Henny Wolters (groep 7-8).

 
1997 - Juffrouw Anke Domhof maakt van Anne Kremers een echte indiaan.

1997 
Voor het eerst wordt het jaarlijkse schoolreisje vervangen door "themadagen". Als eerste thema wordt "Indianen" gekozen. Elke dag wordt geopend met een indianendans, voorgedaan door de leerkrachten, zodat de leerlingen het ook snel leren. De muziek galmt over de speelplaats en zelfs mensen uit de buurt komen kijken wat er toch aan de hand is. Er worden allerlei indianenattributen gemaakt en iedere groep verblijft in zijn eigen tent.

1999 
Vanaf 7 oktober is de St. Jorisschool als een van de eerste Lichtenvoordse basisscholen via www.st-jorisschool.nl op het internet te vinden. De internetpagina vervangt in de daaropvolgende jaren steeds meer de twee maal per jaar verschijnende schoolkrant die in 2004 definitief afgeschaft wordt.

2000 
Er zitten 133 leerlingen op school.

 
2001 - uit de Gelderlander

2001 
Het schooljaar wordt afgesloten met de themadagen "Terug naar de prehistorie".

2003 
Kinderen van groep 7-8 hebben tot dit jaar bij toerbeurt om half vier afwasdienst. "Thuis hebben we een vaatwasser!" hoorde je dan vaak. De afwasdienst heeft ook zo zijn voordelen: is er nog wat te snoepen, dan delen de afwassers vaak mee. In 2003 wordt er een afwasmachine aangeschaft.

2004 
Al een aantal jaren is het leerlingenaantal van de St. Jorisschool redelijk stabiel: het schommelt tussen de 120 en 130 kinderen. Toch ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Het centrum, het oude voedingsgebied van de school, is in de afgelopen jaren danig veranderd. Woonden hier in het verleden vooral gezinnen, de laatste jaren zijn er steeds meer winkels en kantoren te vinden. De eigenaren van de winkels wonen steeds minder boven of bij de zaak, maar hebben een woning in de buitenwijken. Uit onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, wordt voor beide problemen als oplossing aangedragen de St. Jorisschool uit het centrum te verplaatsen en te huisvesten in een nieuwe school; te realiseren in de Flierbeek. Hiermee zal naar verwachting ook de problematiek van de noodlokalen van de Van Ars- en Jozefschool tot het verleden gaan behoren. Na overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur wordt voor deze optie gekozen. Dat betekent dus dat na 86 jaar het oude, vertrouwde gebouw aan de Varsseveldseweg zal worden verlaten. Op 30 maart worden de teamleden en een dag later de LiMa-werknemers hiervan op de hoogte gebracht. De dag daarna, op 1 april 2004, krijgen de ouders het volgende briefje:Geachte ouder/verzorgers, Binnen de gemeente Lichtenvoorde bestaan plannen de St. Jorisschool te verplaatsen naar de nieuwbouwwijk in Lichtenvoorde Zuidwest. Dit met het oog op de toekomst van de St. Jorisschool op de lange termijn, het kunnen opheffen van de noodvoorzieningen in en buiten de St. Jozefschool en de Pastoor van Arsschool, en om te voorkomen dat deze twee laatstgenoemde scholen in de toekomst met nog meer noodlokalen en/of dependances geconfronteerd worden. Het LiMa-bestuur is in principe bereid, zij het onder voorwaarden, hierover met de gemeente Lichtenvoorde te onderhandelen. Gesprekken zijn gaande, definitieve besluiten nog niet genomen. Gisteren zijn de leerkrachten binnen het LiMa, de MR-leden en de leden van de Schoolcommissies hierover ingelicht. Vandaag brengen wij u op de hoogte en zullen u tijdig informeren over verdere ontwikkelingen. Gezien het tijdstip waarop u dit bericht onder ogen krijgt, wil ik met nadruk stellen dat hier geen sprake is van een 1 aprilgrap. H. Wolters, directeurOndanks de laatste zin spreken ouders de teamleden nog weken aan na het meegeven van de brief. "Het is een 1 aprilgrap, toch?"

2005 
Op donderdag 9 juni 2005 presenteert architectenbureau Van Moort & Partners uit Amstelveen het voorlopig ontwerp van de nieuwe St. Jorisschool aan de brede werkgroep. Het ontwerp komt tot stand naar aanleiding van het plan van eisen, waarin de wensen van alle geledingen zijn vastgelegd. Een gymzaal en peuterzaal zijn ook in het ontwerp opgenomen. Ze zullen nog niet worden uitgevoerd. Gekozen is voor een ronde vorm waarbij de lokalen om de gemeenschapsruimte en de speelzaal zijn gegroepeerd. De brede werkgroep is zeer te spreken over het ontwerp en de manier waarop vele wensen zijn vertaald.

 
Meester Henny achter de lessenaar, omringd door de leerlingen van 7-8, de laatste groep waaraan hij heeft lesgegeven.

2006 
Opvolgster van meester Henny Wolters wordt per 1 augustus juf Annelies Duin-van der Haar. Op 4 juli neemt meester Henny Wolters, na 41 jaar, afscheid als leerkracht en als directeur van de St. Jorisschool. Op 30 september 2006 is er een grote reünie op de Jorisschool. Alle oud-leerlingen zijn uitgenodigd. Er komen er meer dan 800 opdagen. Eigenlijk is de reünie ook een beetje het afscheid van het oude gebouw. 
2006 - de nieuwe St. Jorisschool in aanbouw

2007 
Op maandag 10 januari 2007 wordt de nieuwe St. Jorissschool aan de Waterhoen 1 in gebruik genomen. Hoe zorg je ervoor dat de kinderen zo snel mogelijk de weg leren kennen in het nieuwe gebouw? Met een levend ganzenbord. Alle klassen, tussenruimten, kantoren, toiletten en bergruimtes worden aangedaan. Zelfs de zandbak wordt niet overgeslagen. Overal is een opdracht te vervullen of een vraag te beantwoorden. Na deze eerste morgen in de nieuwe school verdwaalt er niemand meer! Op 18 maart 2007 alweer een primeur. In het lokaal van groep 7-8 wordt het eerste digitale smartboard van de gemeente Lichtenvoorde opgehangen. In de eerste weken komen veel leerkrachten, vooral van andere scholen, een kijkje nemen.

2009 
De St. Jorisdag wordt voor het eerst gehouden op 9 juni 2009. 's Ochtends is er een spellencircuit voor de kinderen van groep 4 t/m 8 en gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 op vossenjacht.

 
2010 - de hele schoolbevolking

2010 
Het heeft flink gevroren en op 7 januari is het dan eindelijk zover. Schaatsen op de vijver voor de school. Wat een luxe!

2012 
Op maandag 1 oktober 2012 wordt gevierd dat het op de dag af precies 100 jaar geleden is dat de Jongensschool (dus later de St. Jorisschool) haar deuren voor het eerst opende. De hele daarop volgende week staat in het teken van het 100-jarig bestaan van de school. 

Wordt vervolgd… 

Ga naar boven