De Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit een afvaardiging van ouders die een of meerdere kinderen hebben op de St. Jorisschool.

OR

Voorzitter: Moniek Botterhuis Rianne Hulshof Jantien Groeneveld
Secretaris: Marleen ten Haaff Joyce Strank Maaike Fukkink
Penningmeester: Saskia Spitholt Lisanne Meekes Miranda Mussche
 Wendy Seesing Nicole Pierik Patricia Winkels

Wat mag u van de OR verwachten?

Binnen de OR streven we ernaar om van elke groep een ouder vertegenwoordigd te hebben. Ook willen we zoveel mogelijk contacten leggen tussen ouders en leerkrachten. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden alle zaken besproken aangaande activiteiten rondom school. Eén keer per jaar organiseren we een algemene jaarvergadering voor alle ouders, met daaraan gekoppeld een thema-avond. Tijdens deze vergadering willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en inzage geven in de financiële gang van zaken.

Activiteiten
Samen met de leerkrachten organiseren we als OR ieder jaar veel activiteiten waaronder de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, sport- en spelletjesdagen, de vastenactie, themadagen/Jorisdag/schoolreisje, schoolverlatersdagen, avondvierdaagse, etc. Per activiteit wordt een activiteitencommissie samengesteld en worden de taken verdeeld en zaken verder uitgewerkt. Indien nodigen vragen wij u om als hulpouder mee te helpen bij een activiteit.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of leuke ideeën? Spreek dan één van de OR-leden aan!

Het jaarverslag van de OR 2017-2018 kan hier bekeken worden


De medezeggenschapsraad (MR)

De MR van de St. Jorisschool bestaat uit een afvaardiging van het personeel en een afvaardiging namens de ouders.

Personeel   Ouders
Wilma Knippenborg             Voorzitter: Olaf Kleine
Dorian Scharenborg   Secretaris: Eline Meulenbeek
Jon Temming   Penningmeester: Mariska Thien

Wat doet de MR op de St. Jorissschool?

Een MR heeft een belangrijke taak binnen de school, namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden, zoals bijvoorbeeld nieuw beleid, personeel, financiën en buitenschoolse opvang. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de MR taken, plichten, rechten en bevoegdheden, om medezeggenschap zeker te stellen.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd volgens een vastgestelde jaarplanning waarin alle belangrijke onderwerpen behandeld worden. Naast deze vaste agendapunten, wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan de actualiteit. Op afroep is de directeur van de St. Jorisschool beschikbaar om zaken in de vergadering toe te lichten. Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op school. De MR op de St. Jorisschool stelt zich ten doel, om via een actieve en goede zeggenschap bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarin de belangen van zowel de ouders als de kinderen, als het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. De MR volgt enerzijds kritisch de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en zoekt anderzijds ook naar samenwerking met de schoolleiding.

Jaarverslag MR 2017-2018

De MR wil heel graag met u communiceren!
Voor vragen, opmerkingen en/of adviezen kunt u altijd bij ons terecht. De MR zal zorgen voor een zorgvuldige behandeling en terugkoppeling. Hoe kunt u de MR bereiken? U kunt zich altijd wenden tot één van de MR-leden. Daarnaast is het goed om te weten dat de MR de beschikking heeft over een centraal e-mailadres. Het e-mailadres luidt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bovendien willen wij als MR meegaan in de tijd en hebben daarom besloten om een eigen twitter account aan te maken. Hierop zullen wij van tijd tot tijd actuele onderwerpen, nieuwtjes plaatsen. Ons twitter account is: @mrjorisschool.

Ga naar boven